Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka MIKROTECH S.A. – właściciel marki FABOR Fullcolor.

Dane spółki:

MIKROTECH S.A.
ul. Składowa 9, 38-400 Krosno
KRS: 0000112227
NIP: 6840009101
REGON: 370361688

Niniejsza polityka została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Spółka Mikrotech S.A. opracowała i wdrożyła Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Do przetwarzania danych osobowych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadania przez działającego w spółce Inspektora Ochrony Danych. Spółka powołała również Administratora Systemu Informatycznego dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych przetwarzania danych osobowych. Spółka realizuje obowiązki wynikające z art. 13 RODO, tym samym spełniając obowiązki informacyjne wobec osób przekazujących jej dane osobowe oraz uzyskujące zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art.7 RODO.

Przy przetwarzaniu danych osobowych w Spółce stosuje się:

 • ZASADĘ LEGALNOŚCI – przetwarzanie odbywa się wyłącznie zgodnie z prawem,
 • ZASADĘ RZETELNOŚCI I PRZEJRZYSTOŚCI PRZETWARZANIA – dane osobowe są przetwarzane w sposób rzetelny i przejrzysty, a informacje kierowane do osoby, której dane dotyczą, są łatwo dostępne i zrozumiałe,
 • ZASADĘ INTEGRALNOŚCI I POUFNOŚCI DANYCH – dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i poufność,
 • ZASADĘ PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH – dane osobowe muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • ZASADĘ CELOWOŚCI – dane osobowe mogą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach,
 • ZASADĘ OGRANICZENIA CZASOWEGO – dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 • ZASADĘ ROZLICZALNOŚCI – Spółka jest odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie,
 • ZASADĘ ADEKWATNOŚCI (PROPORCJONALNOŚCI) DANYCH – Spółka przetwarza tylko te dane, które są niezbędne do celu marketingowego lub sprzedażowego.

Usunięcie lub poprawa danych osobowych

Mogą Państwo złożyć wniosek na adres email m.szczurek@mikrotech.com.pl w celu:

 • sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO) – dotyczy uzupełnienia lub zmiany danych osobowych;
 • usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO) – Administrator ma obowiązek usuną dane osobowe jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO) – ograniczenie danych może być realizowane np. przez czasowe przeniesienie wybranych danych osobowych do innego systemu przetwarzania;
 • przeniesienia danych (na podstawie art. 20 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez ADO bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
 • dostępu do danych (na podstawie art. 15 RODO) – osoba, której dane dotyczą, może uzyskać od ADO na wniosek takie informacje na temat jej danych jak:
  • cel przetwarzania,
  • kategorie danych osobowych,
  • planowany czas przechowywania danych osobowych,
  • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • itd.
 • zgłoszenia sprzeciwu (art. 21 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo, aby w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania.