Ogólne warunki realizacji zamówień

1. Ogólne warunki realizacji zamówienia (dalej OWRZ) dotyczą zamówień towarów przyjętych do realizacji przez Mikrotech S.A. – właściciela marki: Fabor Fullcolor (www.faborfullcolor.pl).

2. Dostawcą jest Mikrotech S.A. z siedzibą w Krośnie, ul. Składowa 9, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000112227 ( Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego).

3. Zamawiającym może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

4. Ogólne warunki realizacji zamówienia obowiązują Dostawcę i Zamawiającego.

Poniższe warunki obowiązują do wszystkich realizowanych przez Dostawcę zamówień.

  1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie na podpisanym druku formularza zamówienia:
    1. w formie elektronicznej poprzez przesłanie skanu. Zamówienia drogą elektroniczną należy składać na właściwy adres email opiekuna handlowego lub na adres biuro@fabor.pl podany na stronie www.fabor.pl/kontakt,
    2. w formie pisemnej faxem (nr fax: 13 49 26 002).

2. Zamówienie musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Zamawiającego zgodnie z KRS lub w CEIDG. W przypadku składania zamówienia przez osobę pełnomocnika, podpisujący zamówienie powinnien legitymować się stosownym pełnomocnictwem i przedłożyć je na żądanie Dostawcy. W przypadku braku umocowania lub przekroczenia jego zakresu osoba podpisująca zamówienie odpowiada bez ograniczeń za wyrządzoną tym szkodę Dostawcy.

3. Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami Dostawca rezerwuje sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności lub do realizacji zamówienia po uprzedniej przedpłacie.

4. Anulowanie zamówienia lub jego zmiana nie jest możliwe po złożeniu u Dostawcy formularza zamówienia, a Zamawiający obowiązany jest do zapłaty całkowitej wartości zamówienia.

1. Podane na ofercie ceny są cenami obowiązującymi w czasie ważności oferty.

1. Jedyną formą płatności jest zapłata przelewem bankowym na wskazane przez Dostawcę konto bankowe.

2. Faktura potwierdzająca sprzedaż zostanie wysłana razem z towarem na wskazany przez Zamawiającego adres.

3. W szczególnych przypadkach faktura potwierdzająca sprzedaż zostanie wysłana:

  • a) Pocztą tradycyjną na wskazany przez Zamawiającego adres do korespondencji,
  • b) Pocztą elektroniczą na adres email po uprzednim przesłaniu pisemnej prośby.

4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności w terminie.

5. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego wskazanego na fakturze terminu płatności firma Mikrotech S.A. ma prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie oraz obciążenia Zamawiającego kosztami upomnień.

1. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego wykonania haftu, sitodruku lub folii należy dostarczyć pliki: .pdf, .ai, .cdr w rozdzielczości 300dpi, w palecie CMYK. Wszystkie treści powinny być przekształcone na krzywe. Skala 1:1.

2. Kolory nadruku mogą nieznacznie odbiegać od wzorca kolorystycznego dostarczonego przez Zamawiającego.

3. Dostawca zastrzega, że wszelkie konwersje kolorystyczne CMYK na system Pantone oraz Pantone na system CMYK odbywają się wyłącznie na ryzyko Zleceniodawcy.

4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w nadruku, w przypadku zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu graficznego lub wizualizacji.

5. Reklamacja dotycząca koloru nadruku może mieć miejsce wyłącznie w odniesieniu do wcześniej zamówionego i potwierdzonego proofa (wzoru) projektu, dotyczącego reklamowanego zamówienia. W przypadku pozostałych sytuacji, reklamacja dot. kolorów nadruku nie będzie uwzględniana. Zamówienie produktów bez wcześniejszego proofa (wzoru) jest równoznaczne z akceptacją powyższego przez Klienta.

1. Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku wystąpienia przeszkód siły wyższej lub przeszkód spowodowanych przez dostawców Mikrotech S.A. Ewentualne roszczenia Zamawiającego za powstałe w wyniku zaistniałych przeszkód szkody są w takich przypadkach wykluczone.

2. Towar uznaje się za dostarczony i odebrany przez Zamawiającego z chwilą jego powierzenia przez Dostawcę firmie kurierskiej lub spedycyjnej.

3. Dostarczenie towaru odbywa się na terenie Polski i Unii Europejskiej za pomocą firmy kurierskiej, w pozostałych przypadkach warunki dostawy ustala się indywidualnie z Działem Handlowym.

4. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający.

5. Mikrotech S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy przewoźnika związane z uszkodzeniem towaru podczas transportu, a także za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki.

6. Zamawiający jest zobowiązany – w przypadku, gdy karton z przesłanym towarem jest naruszony lub gdy towar uległ w uszkodzeniu – do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym i sporządzenia stosownego protokołu. Zaniechanie powyższego utrudnia, w niektórych przypadkach uniemożliwia, późniejsze składanie reklamacji z tytułu utraty lub uszkodzenia przesyłki.

7. W przypadku nie przyjęcia towaru lub celowego wydłużenia terminu doręczenia Dostawca ma prawo do obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami transportu.

1. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że przysługuje mu nieograniczone prawo wykorzystania materiału (logotyp, znak, etc) przekazanego do nadruku. W przypadku gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła w stosunku do Dostawcy z roszczeniem związanym z naruszeniem jej praw przez Dostawcę, Zamawiający zobowiązuje się zwolnić Dostawcę z takiej odpowiedzialności w całości i zwrócić mu wydatki niezbędne do celowej obrony.

2. Dostawca jest uprawniony do wykorzystania zrealizowanych zamówień w materiałach reklamowych czy na stronie www, również w formie informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego.

1. Dostawca gwarantuje jakość towarów i usług.

2. Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia jakościowego i ilościowego towaru niezwłocznie po jego otrzymaniu.

3. Wszelkie braki ilościowe Zamawiający ma obowiązek zgłosić Dostawcy w ciągu dwóch dni roboczych. Zgłoszenie powinno odbyć się w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej opiekuna handlowego.

4. Reklamacje jakościowe należy zgłosić w formie pisemnej z wykorzystaniem pisma firmowego na adres Dostawcy, ul. Składowa 9, 38 – 400 Krosno z dopiskiem FABOR, w ciągu 7 dni od chwili otrzymania towaru. Opiekun handlowy zdecyduje czy należy do reklamacji dołączyć wadliwy towar w celu potwierdzenia zaistniałej wady.

5. Ewentualne nieprawidłowości nie upoważniają Zamawiającego do reklamowania całości dostawy.

6. Reklamacje będą rozpatrzone niezwłocznie.

7. Reklamacje nie będą uwzględniane gdy dotyczą znakowania bez uczestnictwa Dostawcy ( hafty, nadruki…itp.)

8. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem przed przekazaniem go osobie trzeciej. Reklamacje wnoszone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane.

9. Dostawca może przyjąć jako zwrot, naprawić, bądź wymienić reklamowany towar na wolny od wad jeśli nie posiada znakowania, chyba, że strony ustalą odpowiednie obniżenie ceny.

10. Zwrot zamówionego lub zakupionego towaru bez uznanej przez Dostawcę reklamacji nie jest możliwy. W szczególnych przypadkach Dostawca może wyrazić zgodę na zwrot towaru, co będzie się wiązało z pokryciem kosztów transportu przez Zamawiającego.

11. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku zapłaty przez Zamawiającego wymaganej należności za towar.

12. Odpowiedzialność Dostawcy ograniczona jest do zapłaconej przez Zamawiającego ceny netto reklamowanego towaru i/lub usługi. Wszelkie dalej idące roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego ulegają wyłączeniu.

13. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu wad towaru obejmuje jedynie szkody będące skutkiem zawinionego zachowania. Odpowiedzialnością Dostawcy nie są objęte tzw. szkody następcze oraz utracone korzyści.

14. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przydatność towaru do spodziewanego przez zamawiającego celu, w sytuacji gdy Zamawiający pisemnie nie sprecyzował wszelkich warunków dotyczących towaru.

15. Wyłączeniu ulega odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego towaru.

16. Reklamowane towary będą przyjmowane przez Dostawcę jedynie w przypadku uznania reklamacji lub wcześniejszego, pisemnego uzgodnienia tego faktu ze swoim opiekunem handlowym. Należy przez to rozumieć jednoznaczne wyrażenie zgody przez Dostawcę na zwrot. W każdym innym przypadku, Dostawca zastrzega sobie prawo do odesłania towaru na koszt Zamawiającego.

1. Wszelkie spory będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

2. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego ustaleń niniejszych Warunków.

4. Zamawiający nie może bez zgody Dostawcy przekazywać wiedzy, informacji i dokumentów uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych z Dostawcą osobom trzecim.

5. Ochrona danych osobowych: wypełnienie formularza zamówienia z danymi Zamawiającego, zawarcie tych danych w e-mailu lub ich telefoniczne przekazanie jest równoznaczne ze zgodą na ich przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Mikrotech S.A. w celach handlowych.

6. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

7. Administratorem danych osobowych jest spółka Mikrotech S.A. z siedzibą w Krośnie, ul. Składowa 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000112227, NIP 6840009101, REGON 370361688.

8. Przekazane dane są przetwarzane w celu prawidłowej realizacji zamówienia przez Mikrotech S.A. – właściciela marki Fabor Fullcolor.

9. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia, a także żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne ale odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zrealizowania zamówienia przez Dostawcę.

10. Niniejsze Warunki są dostępne dla Zamawiającego przed zawarciem umowy na stronie internetowej www. faborfullcolor.pl. Zmiany Warunków będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej www.faborfullcolor.pl.

11. Treści prezentowana na stronie www.faborfullcolor.pl, w broszurach, katalogach, reklamach i innych publikacjach, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.